DIENST 5 DECEMBER 2021. HEILIG AVONDMAAL 2e Advent

Thema: Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland (Zacharia 9, SV)

  1. Geloof Mij;
  2. Gehoorzaam Mij
  3. Heb Mij lief.


Mededelingen Kerkenraad

Aanvangspsalm: Psalm 98: 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Wij zingen: Psalm 72: 3 en 6

Tien Geboden

Wij zingen: Psalm 72: 7

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen: lied 120: 3 en 4

Schriftlezing Zacharia 9: 1-10 en Openbaring 19: 11-16

Verkondiging: Zacharia 9: 9: Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland (SV)

Aansluitend Orgelspel

Na het AMEN van de verkondiging belijden wij ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Wij zingen daarna Lied 121: 1,3 en 4

Avondmaalsliturgie

Collecten

Nodiging.
Ter voorbereiding speelt de organist het voorspel voor het volgende lied en daarna zingen wij
Liedboek 127: 2 en 3

Gemeenschap van Brood en Wijn

Na de Avondmaalsviering zingen wij Lied 127: 5 en 7

Dankzegging

Slotlied: Lied 118

Zegen met gezongen AMEN