Liturgie morgendienst zondag 4 december 2022, tweede Advent

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 95 : 2 en 3 “Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan”

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Aanvangstekst: Genesis 3 : 15

Zingen: Gezang 26 : 1 en 4 “Daar is uit ’s werelds duistere wolken”

Lezing van de Wet en de samenvatting van het Grote Gebod

Zingen: Psalm 130 : 2 en 3 “Zoudt Gij indachtig wezen, al wat een mens misdeed”

Verootmoediging en Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Zingen: Psalm 130 : 4 “Gij al Gods bondsgenoten, ziet naar Zijn toekomst uit”

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Genesis 3 : 1 t/m 15

Zingen: Gezang 186 : 2 en 3 “Ziende hoe het menselijk leven”

2e Schriftlezing: Openbaring 12

Zingen: Gezang 66 : 1, 4 en 6 “Mijn ziel verheft Gods eer”

Verkondiging over Openbaring 12

Muzikaal intermezzo

Zingen: Psalm 2 : 1 en 4 “Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?”

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68 : 7 “God zij geprezen met ontzag”

Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Zingen van het slotlied: Gezang 117 : 7 “Nog eens zal Hij verschijnen” (staande)

Heenzending en Zegen

Beaming op de Zegen: Gezang 456 : 3
“Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen”

Orgelspel