LITURGIE EREDIENST 18 OKTOBER 2020

5e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Johannes de Doper kerk te Haamstede.


Opgang

Consistoriegebed.


Intrede

Psalm 33 vers 7 en 8.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 321 ‘O Vader die uw woning sticht’, couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 320 ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’, couplet 3 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.


De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 15,1-21 (voorganger).

Antwoordpsalm: Psalm 8 vers 1, 3 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 8,10-17 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 268 ‘U heb ik lief, U roep ik aan’ couplet 1.

Verkondiging: ‘Kijk eens omhoog!’.

Muzikaal meditatief moment.


Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.


Zending en zegen

Slotlied: Lied 448 ‘Soms groet een licht van vreugde’, couplet 1 en 4.

Zegen. 

GROOT NIEUWS! LINTJESREGEN IN HERVORMDE GEMEENTE HAAMSTEDE

Willem Alexander, Koning der Nederlanden heeft het behaagd maar liefst drie leden van onze gemeente een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Wat is onze gemeente daar blij mee en dankbaar voor!

Het gaat om de heer Piet de Meij voor zijn jarenlange verdiensten voor onze kerk als kerkenraadslid en koster, voor zijn activiteiten voor het Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede en voor zijn bijzondere inzet voor onze gemeente. Hij is altijd beschikbaar om de gemeente te dienen bij concerten, de zondagse erediensten en bij het pannenkoeken-bakken voor het goede doel.

Ook de heer Jan in ’t Veld heeft een koninklijke onderscheiding kregen voor zijn bijna 50 jarig ontvangerschap van onze gemeente. Al die tijd voert Jan het financiële beheer en daar is een behoorlijk aantal uren per week mee gemoeid.

Wie nog een koninklijke onderscheiding heeft gekregen is Maarten Barends. Hij is de voortrekker van het Groot Kerk-Project dat al jarenlang in de zomer voor onze gemeente en de gasten zo succesvol is. Ook is hij vaak, naast Piet de Meij, koster in onze gemeente.

De gedecoreerden hebben nog andere activiteiten in en buiten onze gemeente verricht. Die zijn te veel om allemaal hier op te noemen.

Bijzonder is dat de kerkenraad bij alle drie telkens heeft mogen zien dat de liefde voor de kerk hun drijfveer was. Die liefdedienst is uiteraard een dienst aan de Heere God zelf, maar de karakters van de drie stralen alle respect en waardering uit voor de ander, voor de medemens..

Hartelijke zegengroet van uw predikant

Ds. J. Wouters.