Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede
Website: http://hervormdhaamstede.nl

Website voor beluisteren diensten: https://kerkdienstgemist.nl

Predikant: ds. J. Wouters,
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg,
tel.: 0118-613216 / 0612541408
e-mail: info@joswouters.com
website: http://joswouters.com

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 28 juni 2020

10:00 uur ds. J. Wouters

Organist: Petra Hoefs-Van de Putte

Autorijdienst: de heer P. de Meij (0111- 65 1901)

Zondag 5 juli 2020

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer-Nap (0111-652340)

... Mededelingen van de kerkenraad over de diensten. Zoals blijkt uit de laatste berichtgeving kunnen we sinds 1 juli kerkdiensten houden met maximaal 100 aanwezigen. Of we dan kunnen zingen, blijft nog onduidelijk. De kerkenraad wacht de berichtgeving van de overheid af. Op de website en op facebook kunt u de nadere berichtgeving volgen. Uiteraard worden de diensten uitgezonden via kerkdienstgemist.

Terugblik: Zondag 21 ging voor het eerst bij ons ds. J. Noordam uit Nieuwendijk voor. Zijn boodschap klonk uit Romeinen 8, over de Geest. Afgelopen zondag bepaalde onze predikant ons bij Handelingen 4: een absurd proces tegen Petrus en Johannes vanwege de genezing van een verlamde man.

Vooruitblik: aanstaande zondag (28 juni) hoopt onze predikant de schriftlezing te vervolgen uit Handelingen 5. Een aangrijpende boodschap van de Heilige Geest voor de eerste christen-gemeente. Wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? Wilt u hierover ook nadenken? De daarop volgende zondag willen wij nog een keer uit Handelingen preken en ons laten bepalen bij Handelingen 27: 14-44. Dat gedeelte gaat over de schipbreuk. Zelfs de sterksten onder ons worden belaagd door een Euráquilo (vers 15), waarschijnlijk een noordooster-storm. Hevige tegenwind, huizenhoge golven. Je kunt er op wachten in je leven. Maar, Jezus vangt zijn kinderen nog steeds op. Hij stuurt nog steeds zijn engelen. Omdat we Hem toebehoren kunnen we vrede hebben tijdens de storm. ‘Moet je door het water gaan – Ik ben bij je’ (Jesaja 43,2). Misschien staan we voor een volmaakte storm, maar Jezus geeft een volmaakte vrede. We hopen tijdens deze dienst ook weer eens een liederenblad te hebben met liederen uit Opwekking en Johannes de Heer. We hebben dit tijdens de afgelopen on-line-diensten niet gedaan, want de luisteraars thuis kunnen dan niet meelezen. Maar omdat we met 100 mensen in de kerk mogen zijn zal het thuis-luisteren wel afnemen; toch?

 

Collecten: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. De kerkenraad is blij met de constatering van onze kerkrentmeester dat toch een behoorlijk bedrag aan collectegeld tijdens de corona-tijd is binnengekomen.

…Officiële uitreiking Lintjes 2020: De gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens om de officiële uitreiking van de lintjes aan onze gemeenteleden Piet de Meij, Jan in ’t Veld en Maarten Barends te laten plaatsvinden op vrijdagmorgen 3 juli a.s. De uitreiking zal plaatsvinden door onze nieuwe burgemeester, de heer J. van der Hoek. De kerkenraad heeft in overleg met de burgerlijke gemeente hiervoor een draaiboek opgesteld. We vermelden nog dat deze bijzondere gebeurtenis zeker corona-proof zal plaatsvinden, uiteraard met inachtneming van de 1,5-meter-regel. De kerkenraad gaat er van uit dat, naast de familieleden van de gedecoreerden, alle vrienden en bekenden en natuurlijk de gemeenteleden die nauw verbonden zijn met Piet, Jan en Maarten aanwezig zullen zijn. Met de gemeente Schouwen-Duiveland willen we rekenen op ongeveer 30 en maximaal 45 aanwezigen. In verband met de organisatie en een goed verloop van deze uitreiking verzoekt de kerkenraad de belangstellenden zich op te geven bij Anja Barends (0111-650310). Wilt u dat dan tijdig doen, omdat de voorbereidingen nodig zijn om de gasten niet met een lege maag te laten vertrekken en ook omdat het maximum aantal aanmeldingen in verband met de corona-beperkingen 45 personen is!? Het programma is als volgt: 11:00 uur: ontvangst met koffie/thee. 11:30 – 11:50 uur: gelegenheid om Piet, Jan en Maarten te feliciteren. 12:30 uur: einde van de bijeenkomst.

Pastoraat: We zijn blij met Joop en Magda Quist die dankbaar zijn voor het welslagen van de heupoperatie bij Magda en de voorspoedige revalidatie. Ook is er dankbaarheid voor de verzorging in het Victoria-complex in Zierikzee in de week na de operatie. We mogen blij zijn dat deze voorziening op Schouwen-Duiveland beschikbaar is. Ook zijn we dankbaar voor onze voorzitter Chris Hekman, die nog steeds aan het revalideren is na zijn ingrijpende operatie. De bloemengroet van zondag 21 juni was voor onze voorzitter ter bemoediging, maar niet minder ter gelegenheid van zijn 62e verjaardag afgelopen zondag! Wij hopen op een spoedig weerzien en voorspoedig herstel.

Giften: via mevrouw Pia ’t Hart-Arkenbout zijn twee giften binnengekomen: één gift van € 40,= en één van € 10,=. Hartelijk dank voor dit stoffelijke blijk van meeleven.

Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant,
ds. J. Wouters.