Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 18 oktober 2020

10:00 uur ds. H.Z. Klink, Marken

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer P. de Meij (0111- 65 1901)


Zondag 25 oktober (Dienst rondom Israël).

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: Petra Hoefs-van de Putte

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer-Nap (0111-65 2340)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: We mochten op zondag 4 oktober j.l. het Avondmaal vieren. We konden niet zingen, maar Helma en Aart Kot hebben dat gemis prachtig goedgemaakt. Het was een bijzondere dienst, die velen mocht raken. We mochten ook horen dat mensen thuis het Avondmaal hebben meegevierd en daarvan ook zegen mochten ondervinden. Onze predikant behandelde de brief van Paulus aan Titus. Het uitgangspunt was Titus 2:14: ‘Die zichzelf voor ons gegeven heeft opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’. In deze tekst zien we woorden die rechtstreeks betrekking hebben op het Heilig Avondmaal: verlossen, ongerechtigheid, eigen volk en goede werken. We mochten weer horen dat alleen het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus redt en zalig maakt. Ook hoorden we weer een dringende oproep om de Heere Jezus aan te nemen. Dat mag niet meer van deze tijd zijn, maar daarmee begint en staat of valt ons geloof. Dan juichen we over die Heere Jezus, Die Zich voor ons gegeven heeft. Dan prijzen we de naam van de Heere om Zijn verlossing, dan worden we gereinigd van schuld en zonde. Afgelopen zondag ging ds. Wegman bij ons voor. Een bemoedigende prediking over de tekst uit 2 Timotheüs 2: 12: (..) want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. Paulus schrijft deze woorden aan Timotheüs. Paulus geeft hoog op van zijn geloof in Jezus Christus. Hij is verzekerd dat de Heere God machtig is zijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot de dag van Christus. Daaruit mogen we troost putten. Onze omstandigheden zijn vaak verwarrend en verdrietig, vol zorgen. Toch is er een verzekering in de hemel: ons pand is al in de hemel. God zal dat bewaren voor ons totdat dat pand tot volle ontplooiing komt op de jongste dag. Een troost en bemoediging ook voor onze kerk en onze gemeente. Na de preek dachten we aan het mooie lied uit Johannes de Heer: ‘Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb en ben verzekerd: mijn Heer is machtig dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd tot die dag bewaard voor mij Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn die Hij voor mij bereidt welk kruis ik draag, voordat ik Hem zal zien in heerlijkheid’.

 
 

.…Israëlzondag: Zondag, 4 oktober, was het Israëlzondag. Wij meldden al dat dit bijzondere thema moeilijk samen ging met het Heilig Avondmaal. Zoals eerder aangegeven is besloten om de Israëlzondag te verschuiven naar zondag 25 oktober.

….Vergadering kerkenraad 27 oktober 2020: Op dinsdag 27 oktober hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. U wordt uitgenodigd om bespreekpunten en vragen die bij u leven door te geven aan onze voorzitter. De kerkenraad kan daarmee dan rekening houden.

….Bijbelstudie: de Bijbelkring is voor het eerst in dit seizoen bij elkaar gekomen. Het was een bemoedigende avond met meer deelnemers dan de afgelopen tijd. Dat is hoopgevend. Het onderwerp was: het leven en de wonderen van de profeet Elisa. Wij willen de volgende keer met dat thema verdergaan. Het is voor uw persoonlijke geloof van groot belang om in het midden van de gemeente ook in de Bijbelkring Gods Woord te openen. De volgende avond is op maandag 26 oktober om 19:30 in het kerkgebouw.

….Gift: onze voorzitter, de heer Chris Hekman, ontving uit handen van een gemeentelid een bedrag van € 20,= voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

….Tekst ter bemoediging van onze gemeente: ‘Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordende in Hem, bevestigd worden in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging’.

…….Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant,
ds. J. Wouters.