Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede
Website: http://hervormdhaamstede.nl

Website voor beluisteren diensten: https://kerkdienstgemist.nl

Predikant: ds. J. Wouters,
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg,
tel.: 0118-613216 / 0612541408
e-mail: info@joswouters.com
website: http://joswouters.com

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 20 september 2020

10:00 uur ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer-Nap (0111- 65 2340)


Zondag 27 september 2020 (startdienst nieuwe seizoen)

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: Petra Hoefs-Van de Putte

Autorijdienst: mevrouw Pia ’t Hart-Arkenbout (0111-650056)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Terugblik: We mochten hele goede diensten met elkaar en met de gasten hebben. Op zondag 6 september preekte onze predikant over de bloedvloeiende vrouw. Afgelopen zondag ging bij ons ds. P. Boomsma voor. Mooie en zegenrijke diensten.


Vooruitblik I; startdienst: Aanstaande zondag, 20 september en de daaropvolgende zondag, de 27e, hoopt onze eigen predikant weer voor te gaan. Deze laatste zondag van de maand hopen we ook de startdienst te hebben en uiteraard daarna met elkaar koffie te drinken. De verkondiging hopen we te horen uit enkele episoden uit het leven van de profeet Elisa. We hopen ook met deze profeet de Bijbelstudies weer te starten. Zie daarover hierna wat meer informatie.


Vooruitblik II: twee diensten met preken over 2 Koningen 13: In de diensten van 20 en 27 september a.s. hopen we twee episoden uit het leven van de profeet Elisa aan de orde te stellen. Moeilijke en wellicht onbekende gedeelten. Daarom een dringende oproep aan de gemeente om dat hoofdstuk vooraf te lezen en te overdenken. Ook komt in de eerste dienst de geschiedenis van de roeping van Elisa aan de orde. Die kunt u -hopelijk ook vooraf - lezen in 1 Koningen 19. De genoemde gedeelten uit 2 Koningen zijn bijzondere wonderverhalen die de Bijbel ons aanreikt over het (einde van het) leven van de profeet Elisa.

 

Ik (JW) heb u wel eens eerder een handreiking gegeven voor het verstaan van deze wonderverhalen in de Schrift (en ben mij ten volle bewust dat dat mijn persoonlijke opvatting is). Één lijn in de Bijbeluitleg is die van de beeldspraak: het ene zeggen en het andere bedoelen. De eigenlijke, letterlijke zin van de woorden gaat men dan vergeestelijken. Bijvoorbeeld: als Abraham uit Ur vertrekt is het niet zozeer van belang is dat nu echt is gebeurd, maar kunnen we dat zien als een symbool van een ziel die op zoek gaat naar bevrijding. Die uitleg komt ook dikwijls bij ieders gevoel uit: je mag er zijn en voor jezelf voelen wat de Bijbelwoorden betekenen. Vaak trekt men dit in de moderne theologie erg ver door. De opstanding van de Heere Jezus is prikkel voor de discipelen en alle andere nieuwe moed te krijgen en niet bij de pakken neer te gaan zitten. De wonderen van de Heiland zijn in deze uitleg ook moeizaam of helemaal niet te verklaren. Dat hoeft ook niet, want -zo leert deze allegorische uitleg – het gaat om de diepere symboliek van het verhaal. Zoals: het water werd geen wijn, maar proefde als wijn etc. Ik kan weinig of niets met deze visie. Als de opstanding geen realiteit is, de wonderverhalen symbolisch zijn te verstaan, dan hebben de grote wonderen die nog als Gods beloften uitstaan ook weinig perspectief en troost meer. Hoe kan de mens dan zelf uit de dood opstaan? Hoe kunnen in één ogenblik alle graven openbreken, de doden en levenden geoordeeld worden voor de grote witte troon en hoe kan dan ooit het Nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel? Vooral de Reformatie biedt een andere handreiking, die van de regel van het geloof. In die uitleg legt de lezer gelovig de hand bij de Bijbel en de andere hand op de mond. De maatstaf is de Schrift die de Schrift zelf uitlegt. De Schrift is een eenheid en kan niet met zichzelf in tegenspraak zijn. Als we hopen te spreken over de vreemde geschiedenis uit 2 Koningen 13:14-21 (het wonder bij Elisa’s graf) dan zien we hier een opstanding uit de doden. We leggen dit hoofdstuk ook zo uit en zien de hele Bijbelse lijn in verwondering en ontzag voor Gods majesteit waarvan wij zingen: ‘Gij zijt groot en hoog verheven, Gij doet duizend wonderheên, Gij zijt God, ja Gij alleen! Zijn wonderbare naam zij geprezen!


…..Bijbelstudie 28 september 2020: De eerste Bijbelstudie willen wij houden over het wonderlijke leven van de profeet Elisa. Waarschijnlijk zullen we dan nog twee avonden aan deze profeet besteden. We hopen dat na de startzondag de gemeente nieuwe moed zal hebben om aan deze studie mee te doen. Het gaat om belangwekkende zaken voor ons persoonlijk geloof. Ik elk geval stellen wij ons voor dat we de wonderen in het leven van deze profeet bespreken en ons telkens afvragen wat deze voor ons persoonlijk geloof betekenen. Wij willen kijken naar twaalf wonderen. Elisa maakt het water in Jericho gezond (2 Kon.19-22). De spottende knapen van Bethel (2 Kon. 2: 23-25). Overwinning in de strijd (Jorams veldtocht tegen Moab) (3:1-27). De olie die bleef stromen (4:1-7). Leven uit de dood: de Sunamitische en haar zoon (4: 8-37). Het wonder van het herstel van alle dingen (8:1-6). De dood in de pot (4: 38-41). De wonderbare spijziging (4:42-44). Het wonder van de drijvende bijl (6:1-7). De Heere heeft de ogen geopend (de vijanden met blindheid geslagen) (6:8-23). De redding van Samaria (beleg, hongersnood en redding) (6:24-7:20). Het wonder bij Elisa’s graf (13: 20-21). Wilt u uzelf wel vooraf opgeven? Dan krijgt u alvast een studie thuis bezorgd.

De Bijbelstudies beginnen om 19:30 uur en hopen wij te houden bij de familie Pos-De Boer, Klaproosweg 7.


….Huwelijksjubileum: de familie (heer en mevrouw) N. van der Schans-Van Dijk hoopt op 22 september a.s. haar 55-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren. Een mooie en bijzondere mijlpaal die tot dankbaarheid stemt. Het adres is Oossterscheldelaan 25; 4328 EX Burgh-Haamstede.


…….Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant,
ds. J. Wouters.