Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede
Website: http://hervormdhaamstede.nl

Website voor beluisteren diensten: https://kerkdienstgemist.nl

Predikant: ds. J. Wouters,
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg,
tel.: 0118-613216 / 0612541408
e-mail: info@joswouters.com
website: http://joswouters.com

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 2 augustus 2020

10:00 uur ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer M. Barends (0111- 65 0310)


Zondag 9 augustus 2020

10:00 uur: ds. G. Sinke

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer P. de Meij (0111-65 1901)


Zondag 16 augustus 2020

10:00 ds. J. Catsburg, Goes

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer-Nap (0111 – 65 2340)


Terugblik I: Afgelopen zondagen hadden we goede diensten met gastvoorgangers. Wat waren er veel mensen (gasten) in de kerk! Zeker afgelopen zondag bij de dienst waarin ds. P. Boomsma voorging was het verrassend vol. We konden verantwoord zingen met inachtneming van de 3 m.-afstand. Het leek als vanouds in de zomerse diensten. Het blijft oppassen dat we als kerkenraad de maatregelen nemen en op een zorgvuldige manier de diensten inrichten. Belangrijke zaken daarover kunt u uiteraard op de website lezen.

…Terugblik II: Op 12 juli 2020 sprak ds. Th. Wegman uit Zeist vanuit het laatste Bijbelboek: Openbaring 21: 1-8. De tekst was vers 1. ’God de Heere regeert’, was zijn thema. De geschiedenis bestaat niet uit louter toevalligheden en we zijn niet overgeleverd aan het noodlot. Johannes profeteert ons bij monde van de Heere Jezus Christus: ‘alles wordt nieuw, ook de hemel. Het Nieuwe Jeruzalem is nu nog boven, maar straks op aarde. Dan komt God bij ons wonen. Hij vernieuwt deze vervallen wereld. Wat een onvoorstelbaar visioen. God zegt: alles maak (n.b.: tegenwoordige tijd) Ik nieuw. God is met die vernieuwing nu al bezig. We mogen dan ook leven alsof alles al nieuw is, in het geloof! De predikant noemde de opvatting van sommigen dat die vernieuwing komt door een geleidelijk proces, waarin uiteindelijk de goede krachten zullen overwinnen. Dat is een illusie. We moeten in deze eindtijd nog veel meemaken, er komt een opeenhoping van het kwaad, de satan gaat rond als een briesende leeuw. Die vernieuwing komt door ingrijpen van Godswege. Uiteindelijk het laatste oordeel, waarin de kade machten, de vijanden van de kerk worden veroordeeld. Maar, alleen die in het bloed van de Heere Jezus zijn gewassen, zullen vrijgesproken worden. Uit dat geloof mogen we leven.

 

...Op 19 juli kwam ds. Haasnoot over en preekte over David, die op de vlucht was voor Saul (lezing uit 1 Samuël 22 en ook uit Mattheüs 11: 25-30). David blijft in zijn moeilijke periode van vlucht het geloof bewaren. Hij spreekt de woorden uit van het slot van hoofdstuk 22: ‘Blijf bij mij, vrees niet; want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zijt gij volkomen veilig’. 1Samuel 22 is een moeilijk gedeelte om in een preek goed uit te leggen, maar de boodschap was duidelijk. De woorden die David sprak mogen we volkgens de predikant lezen als woorden van de Heere God tot ons, vandaar de tekst uit het Nieuwe Testament: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’. Dat vertrouwen had David en dat mogen wij ook hebben. ‘Kom maar bij Mij, Ik geef rust’. Dat in de onrust van de wereld. Toen David zelf beslissing nam, was en werd hij opgejaagd, zonder rust. Toch mocht hij rusten in het geloof.

...Afgelopen zondag luisterden we naar de voor ons zo vertrouwde stem van ds. P. Boomsma. Hij sprak uit Lucas 10 (1-20) over de uitzending van de zeventig. Een krachtige prediking en een bemoediging voor de gelovigen onderweg. De Heere Jezus draagt de discipelen op om bij het binnentreden van elk huis de vrede aan te zeggen (vers 6). Dat was het eerste woord dat ook ons mag stempelen: de ander en -niet te vergeten – jezelf vrede aan te zeggen. De predikant stond ook stil bij vers 9: geneest de zieken. Ook dat is onze taak van barmhartigheid, waarbij je zeker ook mag denken aan gebedsgenezing. Die weg als discipel mogen we in vertrouwen op Gods leiding en bijstand gaan (‘ook al zou de corona-tijd nog maanden duren’). Het laatste punt is vreugde (vers 20) daarover dat onze namen staan opgetekend in de hemelen. Zo gaan we als christenen verder: in vrede, vertrouwen (op de Heere God), in vrijheid en vreugde.

Vooruitblik I: aanstaande zondag gaat onze eigen predikant voor en de zondagen daarna ds. Sinke en Catsburg. Ontvang hen met vrede, vertrouwen en vreugde.

...Vooruitblik II: voor aanstaande zondag 2 augustus willen we stilstaan bij de woorden van Jezus in Lucas 11:29-32 of Mattheüs 12: 38-45. De schriftlezing uit het oude testament is uit 1 Koningen 10 (het bezoek van de koningin van Scheba aan Salomo). Ik (JW) heb over die geschiedenis vorig jaar gepreekt. Maar, die woorden van Jezus in Mattheüs 12,43: ‘De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier’. Ik heb dat altijd wonderlijke woorden gevonden en bij de preek vorig jaar dat laten liggen. Wat heeft dat ons te zeggen, dat de koningin van Scheba bij het oordeel dit geslacht zal veroordelen? Ook de woorden in de schriftlezing van afgelopen zondag (Lucas 10: 13 en 14; wilt u deze woorden en bij lezen in de voorbereiding?) zijn in dit verband zo raadselachtig. Jezus noemt drie steden die liggen aan de oever van het meer van Galilea: Chorazin, Bethsaïda en Kapérnaüm. Jezus’ boodschap vond in die steden een slecht onthaal. Ze hebben tekenen en wonderen gezien en machtige woorden gehoord, maar voor kennisgeving aangenomen. Kennelijk hebben Tyrus en Sidon zich wel bekeerd, terwijl die steden als zondig bekend stonden. Het oordeel is voor die steden draaglijker dan voor Chorazin en Bethsaïda en Kapérnaüm, waar Jezus wonderen deed! Hoe kunnen zondige steden en de koningin van Scheba ons tot voorbeeld zijn en de laatste ons straks oordelen? We bidden om de leiding en bijstand van de Heere God en zijn Geest in voorbereiding (ook voor u), het luisteren en bij de toepassing van dit moeilijke gedeelte.

Pastoraat: In deze week (28 juli 2020) mag Pia ’t Hart-Arkenbout haar kroonverjaardag vieren. We verklappen naar goed gebruik haar leeftijd niet. Het is maar dat u het weet. Onze gemeente feliciteert Pia van harte en dat in grote dank voor alles wat zij nog voor onze gemeente mag doen. Denkt u aan haar in uw gebeden. Afgelopen zondag hebben we de echtgenote van ds. J. Reehorst opgedragen in gebed. Zij is ziek en er zijn grote zorgen. Ds. Reehorst heeft zijn preekbeurten (ook voor onze gemeente) moeten teruggeven.

...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant,
ds. J. Wouters.