Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 18 maart april 2021

10:00 uur: ds. P. Boomsma, Amsterdam

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer M. Barends (0111-65 0310)


Zondag 25 april 2021

10:00 uur: ds. G.J. Smit, Middelburg

Organist: Petra Hoefs-V.d. Putte

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer (0111-65 2340)


Zondag 2 mei 2021

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist; de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw P. ’t Hart-Arkenbout (0111-65 0056)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: We mogen terugzien op zegenrijke diensten, waarin het evangelie van redding en genade voor zondaren volop mocht worden gepredikt. De diensten mochten nog steeds doorgaan en de corona-maatregelen lijken iets versoepeld. Op 11 april luisterden we naar pastor Slabbekoorn uit Goes, die preekte over de twijfelende Thomas. Een bemoedigend woord voor onze gemeente. Er is en blijft hoop, vaste verzekering. Durven wij ons in het geloof aan de Heere Jezus te geven. ‘Ik geloof, mijn Heere en mijn God’, zei Thomas. Voor het eerst in zijn leven, in de Bijbel noemde Thomas de Heere Jezus: ‘Mijn God’! Dat dat ook onze belijdenis mag zijn. ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, zei Jezus, ook voor de Thomassen onder ons.
 
 

….Vooruitblik I: zondag 18 april hopen we te luisteren naar
ds. P. Boomsma en op zondag 25 april a.s. komt ds. G.J. Smit weer uit Middelburg. Op de zondag van 2 mei hoopt onze eigen predikant bij ons voor te gaan.


….Vooruitblik II: op zondag 2 mei hoop ik (JW) stil te staan bij de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. U kunt zich voorbereiden door te lezen uit Mattheüs 13: 24-30 en 36-43. In het laatste gedeelte geeft de Heere Jezus zelf en uitleg over deze gelijkenis. Deze uitleg is voor moderne kerkmensen eerder gruwelijk dan troostrijk. Maar, is het oordeel wel zo gruwelijk en juist niet troostrijk? U kunt zich ook voorbereiden door artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (nog steeds een belijdenisgeschrift van de PKN) te lezen. Jezus zegt (vers 43): ‘(..)dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader’! In Geloofsbelijdenis lezen we: ‘De gelovigen en uitverkorenen zullen met heerlijkheid en eer gekroond worden. De Zoon van God zal hun naam belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Dan zal blijken dat hun proces [oordeel] de rechtszaak van de Zoon van God is. Als genadige beloning zal de Heere hen zo'n grote heerlijkheid geven, wat in geen mensenhart ooit is opgekomen. Daarom verwachten wij die grote dag met een sterk verlangen, om dan volmaakt Gods beloften in Jezus Christus, onze Heere, te genieten. Ziet u daar naar uit? Ziet u dan ook naar de kerkdienst uit? Bidt voor de prediking opdat de Heere nog harten treft met de pijl van zijn liefde?


….Collecten.: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild. Gelukkig worden regelmatig van gemeenteleden bijdragen ontvangen ter compensatie van collecten. Daarvoor hartelijk dank!


….Pastorale mededelingen: Mijn (JW’s) vrouw, Mevrouw A.P. Wouters-Karelse, is op 18 maart j.l. overleden. De rouwdienst met aansluitend de begrafenis vonden plaats in Middelburg op 24 maart j.l. Ik dank allen die zo bijzonder hebben meegeleefd in de afgelopen moeilijke tijd. Wat is het goed om te weten dat mensen ook goede en lieve troosters kunnen zijn.


….Giften: wij ontvingen een gift van € 50,= voor onze gemeente. Een hartelijk woord van dank aan de gevers.


...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters en de kerkenraad: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant, ds. J. Wouters.