Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 24 oktober 2021

10:00 uur: ds. H. Catsburg, Goes

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer M. Barends (0111-65 0310)


Zondag 31 oktober 2021 (Herdenking Hervormingsdag; koffiedrinken na de dienst)

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: Petra Hoefs-van de Putte

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer-Nap (0111-65 2340)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl

….Terugblik: Nog steeds zijn we dankbaar voor zo veel kerkbezoekers tijdens de zondagse diensten. Afgelopen zondag, 17 oktober, mochten we luisteren naar de voor ons zo vertrouwde stem van ds. Haasnoot, die overkwam uit Lisse. Het uitgangspunt voor de preek en de dienst waren de woorden van Jezus uit Johannes 14:6 ‘Jezus zei tot hem [Thomas]: Ik ben de weg en de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Philippus vroeg Jezus: Heere, toon ons de Vader en het is genoeg’. Jezus antwoordde: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’. Zo legde ds. Haasnoot de eenvoud van het evangelie en het geloof dat niet ziet nog eens uit. Het was goed. De week daarvoor ging ds. G. Sinke uit ons dorp voor die een aansprekende preek hield over de rijke man en ons uitlegde wat de woorden’tot de rijke man uit Marcus 10:21 (‘Ga heen, verkoop alles, wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op en volg Mij’) betekenden. De nadruk kwam te liggen op het volgen van Jezus en niet op het verkopen van alles wat de rijke had. Wel zo geruststellend, maar anderzijds wel zo verplichtend! Want, wat kost ons het volgen van Jezus? In deze dienst was weer -waarschijnlijk voor de laatste keer – een groep jongeren van de HGJB aanwezig.

.…Vooruitblik: Op zondag 24 oktober hopen we
ds. H. Catsburg uit Goes weer in ons midden te hebben. Zijn prediking is altijd helder en pastoraal. Op 31 oktober a.s. is het Hervormingsdag. Onze predikant heeft het voornemen als thema voor te stellen ‘geloofszekerheid’. Hoe kreeg Maarten Luther geloofszekerheid? Dat was een belangrijke zoektocht voor hem. Wat heeft die weg van Luther ons nu te zeggen? We hopen op en bidden voor gezegende diensten.

….Bijbelstudie maandag 25 oktober a.s.: Wij hopen de Bijbelstudie te vervolgen op maandagavond 25 oktober a.s. Het onderwerp is de profeet Habakuk en het gelijknamige Bijbelboek. De kerkenraad hoopt dat velen van onze gemeente de Bijbelkring zullen bijwonen. Op het bezig zijn met het Woord van God gebiedt de Heere altijd zijn zegen.

 
 

….Collecte: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild.

….Diverse aankondigingen en datums: Na de dienst van 31 oktober a.s. hopen we samen koffie te drinken. Piet en Marijke van der Est uit Sint-Philipsland hebben weer een heel seizoen onder ons verkeerd en onze gemeente in getrouwheid de helpende hand geboden. Daarom willen we afscheid van hen nemen na de dienst en danken voor hun trouwe hulp. We hopen hen uiteraard het volgende seizoen weer beiden in ons midden te verwelkomen.

Besloten is om de kerstmiddag voor ouderen uit onze gemeente en ook andere belangstellenden te houden op donderdag 16 december 2021, aanvang 14:30 uur. Verdere mededelingen volgen. Maar, u kunt deze datum alvast noteren. Op zondag 14 november 2021 hopen we een Gemeentebijeenkomst te hebben. Dat zal na de dienst zijn. Na de vergadering is een lunch beschikbaar. De gebruikelijke zaken komen aan de orde, zoals de notulen van de vorige en laatste bijeenkomst, de rekening 2020 en de begroting 2021. Ook hoopt de kerkenraad de gemeente bij te praten over de voorbereiding van het beroepingswerk voor een nieuwe voorganger. De vergadering zal ook worden gevraagd haar mening te geven over de richting en de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Wilt u deze datums alvast noteren?

….Pastoraat: We ontvingen bericht van overlijden van ons trouw gemeentelid de heer C. (Cor) Spruijtenburg. Hij overleed op 14 oktober in Geersdijk, waar hij sinds korte tijd werd verzorgd in het landgoed Rijckholt. Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar. Bij het schrijven van deze tekst is de begrafenisdienst gepland op dinsdag 19 oktober te 13:00 uur in onze kerk. Onze gemeente verliest in deze overledene een trouw en markant gemeentelid. Hij leefde ontzettend mee met onze gemeente, diende de gemeente enkele perioden in het ambt en was ook lid van de landelijke synode van de Hervormde Kerk. Wij hopen op 24 oktober een in memoriam ter nagedachtenis van Cor Spruijtenburg aan te horen.

…Giften: Via de predikant is een gift ontvangen van € 50,= voor de kerk. De kerkenraad dankt daarvoor.

...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters en de kerkenraad: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant, ds. J. Wouters.