Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede
Website: http://hervormdhaamstede.nl

Website voor beluisteren diensten: https://kerkdienstgemist.nl

Predikant: ds. J. Wouters,
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg,
tel.: 0118-613216 / 0612541408
e-mail: info@joswouters.com
website: http://joswouters.com

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag)

19:00 uur Ds. J. Wouters

Zondag 12 april 2020 (Pasen)

10:00 uur Ds. J. Wouters.

Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Volhardt in het gebed" (Colossenzen 4: 2)

Wat, en hoe, moet je, nu het coronavirus ons leven en ons gedrag lijkt te bepalen, nog bidden? Kún je nu nog bidden?

In het oude "Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ontwerp; mijn exemplaar is uit 1957) staat een onderdeel (nr. 40): "Enige gebeden ten gebruike in kerk en huis". Dit omvat verschillende gebeds-intenties; één ervan is "In tijd van epidemie". Dit gebed is vooral gebaseerd op woorden van de kerkvader Augustinus; hij overleed in 604. Wie dit gebed aandachtig leest, gaat nadenken om een antwoord te vinden op de vraag hoe we in deze tijd, waarin we allemaal zo duidelijk geconfronteerd worden met het coronavirus en de gevolgen ervan, zouden moeten bidden. En zeker ook of we, in dit wereldwijde optreden van dit virus, de hand van onze God moeten en mogen zien.

In de recente geschiedenis zijn er meerdere rampen geweest; bijvoorbeeld Tsjernobyl, in 1986. Toen wisten wij ook niet, wat er in de lucht kon zitten aan radio-actief materiaal met als gevolg schadelijke straling. Wat we toen hoorden, kwam via de radio en de geschreven pers. We waren toen érg beperkt in onze informatie! Dat is nú wel anders! Toen spraken wij bij de uitbraak van een onbekende ziekte, bijvoorbeeld ten gevolge van het ebola-virus, over een epidemie; en dat beschouwden wij als iets dat vér weg plaatsvond. Dat was tóén, maar nu spreekt men van een "pandemie", een ziekte met wereldwijde gevolgen. Oók bij ons geldt de befaamde anderhalvemeter-regel!

Augustinus wist dat zijn eigen hart zondig was; en ook kende hij de neiging tot vergeten die mensen eigen is (Deuteronomium 4 : 9). En zo bad hij: "Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend". Verder smeekte hij God om genezing van en vertroosting in lijden, "opdat op deze aarde nog de lof van Uw Naam zal worden gehoord".

Maarten Luther maakte eens een uitbraak van de pest mee. Zijn raadgevingen waren voor die tijd zeer nuttig: "Gebruik de medicijnen, ontsmet je huis, je bezittingen en je omgeving. Zoek geen plaats op waar je niet nodig bent. Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen". Met Luther, met Augustinus, en met allen die in tijden van epidemieën gebeden hebben, bidden wij nu in vertrouwen tot God met de woorden van psalm 143:11 (O.B.): ‘Laat Uw gunst mij niet begeven, schenk mij om Uws Naams wil leven. Laat mijn ziel, die tot U schreit, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om Uw gerechtigheid’. Amen!

Dr. Lourens Wals, Zoutelande/Haamstede

 

Mededelingen van de kerkenraad over de on-line-diensten: Het is onvermijdelijk, maar schokkend dat van overheidswege de maatregel is getroffen dat openbare bijeenkomsten, waaronder ook kerkdiensten, geen doorgang meer kunnen vinden. De kerkenraad heeft besloten geen officiële kerkdiensten houden. Wel is het voornemen om on-line-meditaties vanuit onze kerk uit te zenden. In de kerk zullen een minimaal aantal personen aanwezig zij: de koster, ambtsdrager en eventueel organist en onze eigen predikant. Alles: zo de Heere wil en wij leven. U kunt de berichten volgen op de website van de kerk of op Facebook. Inmiddels heeft de kerkenraad en de predikant een eigen Facebook: Hervormde Gemeente Haamstede. Het is nu mogelijk om berichten snel door te geven. Er staan nu ook woorden van bemoediging op van onze predikant. De Facebook-pagina Hervormde Kerk Haamstede blijft ook beschikbaar voor berichtgeving over concerten etc. Berichten daarvoor kunt u doorgeven aan Helma Kot.

….Aangepaste diensten van Goede Vrijdag en dienst 1e Paasdag: deze diensten zullen in aangepaste vorm met gebeden, een meditatie en andere onderdelen plaatsvinden en worden uitgezonden via de www.kerkomroep.nl, te beginnen op

Goede Vrijdag. De gedachte was nog om het Heilig Avondmaal te vieren en de mensen dan thuis brood en wijn konden eten en drinken, maar daarvan moeten we toch maar af zien. Hopelijk hebt u de beschikking over de technische middelen (computer of IPhone). Als dat niet het geval is dan kunt u zeker wel even de telefoon van uw kinderen gebruiken.

De dienst van de 1e Paasdag hopen we (in aangepaste vorm) ook via kerkomroep uit te zenden. Voor de volgende diensten zijn we nog in overleg.

Wij verzoeken u deze aankondiging van de uit te zenden diensten bekend te maken aan onze gemeenteleden waarvan u weet dat zij niet via de kerkbode of Facebook deze mededeling ontvangen of, bij gemis van een computer, niet de website van onze kerk kunnen bekijken.

…..Diaconiereisje: met pijn in het hart heeft de organisatie van het Diaconiereisje nu al moeten besluiten om deze activiteit (traditiegetrouw de 1e dinsdag in september) nu al te moeten afgelasten. Dit is wel heel triest, maar het kon niet anders. De afspraken met directe financiële consequenties moeten al in april zijn gemaakt. Dit was dus niet te doen omdat nu veel onzeker is.

….Pastoraat: Mw. Nelleke Honkoop is na de geslaagde operatie begonnen met haar behandeling. Wij bidden haar de zegen van de Heere God toe en dat zij in alles mag vertrouwen op Hem, de hoogste Koning, die beveiligt in de duistere nacht en in wiens woning wij beschaduwd mogen zijn. Mevrouw Wouters is ook weer begonnen aan een nieuwe reeks van kuren. Zoals het er nu naar uitziet zal zij deze tweewekelijkse kuren altijd moeten volgen. Wij bidden voor haar en ook voor alle andere zieken in onze gemeente.

…..Tenslotte: In deze zware tijden voor u allen en in Christus verbonden: een hartelijke zegengroet van uw predikant, ds. J. Wouters.