Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 5 december 2021 (2e Advent, Heilig Avondmaal)

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer P. de Meij (0111-65 1901)


Zondag 12 december 2021 (3e Advent)

10:00 uur: ds. Th. Wegman, Zeist

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer M. Barends (0111- 65 0310)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.


Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: Op zondag 21 november j.l. mochten wij als gemeente tijdens de Voleindingszondag alle overledenen die als lid van onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen gedenken. Het was een bijzonder mooie dienst. Het thema was psalm 23 en vooral vers 4: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij’. De predikant had op de Orde van Dienst het thema als volgt uitgewerkt: Een ervaren Herder in het dal van de doodsschaduw’.

….Beroepingswerk; terugblik in verband met mogelijke verbintenis Ds. W. van de Griend en onze gemeente: Op zondag 28 november kwam ds. W. van de Griend over uit Yerseke om kennis te maken met onze gemeente. De dienst stond in het teken van de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. De lezingen waren uit Genesis 1 (de eerste vijf verzen) en de woorden van de Heere Jezus uit Johannes 8: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Bij de gesproken woorden ten leven las de predikant aan het begin van de dienst uit Efeziërs 5 (:8-14) en als woorden van vergeving uit Efeziërs 2: 17-18. De woorden uit hoofdstuk 5 benadrukken de wandel in het licht. Zo kwam alles in deze dienst bijzonder mooi samen tot het thema: ‘Dichtbij het Licht’! Een aansprekende dienst die ons opwekte te zien op het Woord van God als lichtbaken in ons leven. Het Licht, Jezus Christus, waakt over ons, als wij ons focussen op zijn licht. En dat ook in onze gemeente doorgeven. De kerkenraad heeft aan de gemeente eerder, maar ook na afloop van deze kerkdienst de gang van zaken uitgelegd.Het was een warm welkom voor Ds. Van de Griend en zijn vrouw. De aanwezige gemeenteleden spraken hun vertrouwen en hun goede hoop voor de toekomst uit. De kerkenraad dankt de gemeente voor haar betrokkenheid en gebed in deze fase van onze gemeente-zijn.

 
 

…Vooruitblik: Op zondag 5 december (2e Adventszondag) hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Nog steeds zal dat plaatsvinden op de gebruikelijke manier, die corona-proof is. Onze predikant hoopt te preken over de woorden uit Zacharia 9: ‘Zie uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland’.

….Bijbelstudie maandag 13 december a.s. kan niet doorgaan i.v.m. de afgekondigde corona-maatregelen: Wij verwachtten de volgende Bijbelstudie te kunnen houden op maandag 13 december 2021 te 19:30 uur. Deze studie moeten we helaas afgelasten. Wij hopen de studie wel te kunnen houden op D.V. maandagavond 14 februari 2022. Toch alvast een toelichting op deze avond. Het thema is het Bijbelboek Openbaring en de eindtijd. Dat thema is uiterst actueel geworden blijkens recente berichten in de kranten en social media. Wat kunnen we hierover zeggen zonder in speculaties te vervallen? Wat is te zeggen over de opname van de gemeente? En over de indeling van het Bijbelboek Openbaring? Een recente preek van ds. Paul Visser over het beest uit de zee (Openbaring 13) deed nogal wat stof opwaaien en de predikant moest zelf schuld belijden over zijn visie. Wat deze preek echt zo verkeerd? Zo ja, wat was er dan fout? Zo neen, wat had beter uitgelegd kunnen worden? Is de corona-pandemie te duiden vanuit het Bijbelboek Openbaring? Belangrijke vragen. Het is in onze tijd meer dan ooit nodig om intensief bezig te zijn met dit Bijbelboek. Het heet ook letterlijk ‘onthulling’. Dus, niets geheimzinnigs! Openbaring 1,3 heeft zelfs een zaligspreking voor wie met de studie van het Bijbelboek begint. Dus zeker geen waarschuwing in de zin van; ‘pas op, weet waaraan je begint’. Er zit altijd een zegen in als je dit boek leest. Het is mogelijk de studie vooraf bij de predikant op te vragen. Het is niet de bedoeling dat de ontvanger deze verder gaat verspreiden maar present is op deze avond waarin de uitleg wordt gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf opgeven bij de predikant (info@joswouters.com) en ontvangen de presentatie dan voor 13 december. Uiteraard hopen we dat de corona-maatregelen geen belemmering zijn om rondom dat Bijbelboek in de Hervormde Kerk van Haamstede bij elkaar te komen.

….Collecte: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild.

….Andere datum Kerstviering ouderen en alleenstaanden, woensdag 15 december 2021: Besloten is om de kerstmiddag voor ouderen uit onze gemeente en ook andere belangstellenden te houden op woensdag 15 december, aanvang 14:30 uur. Wij hopen dat deze bijeenkomst toch doorgang kan vinden en de corona geen spelbreker zal zijn.

...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters en de kerkenraad: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant,
ds. J. Wouters.