INFORMATIE m.b.t. de ANBI STATUS;
VAN DE HERVORMDE GEMEENTE HAAMSTEDE

Naam: HERVORMDE GEMEENTE HAAMSTEDE (HGH)

Maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

RSIN: (fiscale nummer) De HGH heeft nummer: 003359864
KVK nummer kerk 76354237

Adres en postadres: Ring 1; 4328 AE Burgh-Haamstede

Website: https://hervormdhaamstede.nl

De kerkdiensten zijn via livestream te zien via: https://kerkdienstgemist.nl

Contact: scriba@hervormdhaamstede.nl

Doelstelling:
Doelstelling van de kerk: Als open confessionele Gemeente, in gehoorzaamheid an de Heilige Schrift en in de gemeenschap van de wereldwijde kerk van Jezus Christus, willen wij als HGH, deel uitmakend van de PKN, een geloofsgemeenschap vormen waarbinnen mensen gastvrijheid, warmte en openheid ervaren. Hiervan uitgaand willen wij in de diensten zoeken naar wegen om het evangelie van Jezus Christus op een toegankelijke manier te vertalen naar het leven van alle dag. De volgende aspecten van de gemeente worden onderscheiden:

Liturgie en eredienst;
De pastorale zorg;
Kinder- en jeugdwerk;
Het diaconaat;
Zending en evangelisatie;
Het kerkrentmeesterlijke beheer;
Samenwerking met plaatselijke kerken.

Beleidsplan:

Samenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit 1 predikant (0,4 fte), 1 ouderling-scriba, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.

Beloningsbeleid:
De predikant wordt betaald door PKN en is daarmee niet in loondienst bij de HGH, maar bij de landelijke kerk. Beloning vindt plaats conform de Cao van de PKN.
De leden (ambtsdragers) van de kerkenraad, met uitzondering van de predikant, ontvangen geen vergoeding (in tijd) voor hun activiteiten als vrijwilliger voor de kerk. Eén en ander conform de bepalingen van de Kerkorde. Wel kan een vergoeding worden verstrekt voor feitelijke kosten die in het kader van de uitoefening van de functie worden gemaakt. Daarbij gaat het ondermeer om reis- en verblijfskosten, representatiekosten en andere kosten die in verband met de uitoefening van de kerkelijke taak worden gemaakt. In het algemeen wordt afgezien van het ontvangen van dergelijke vergoedingen voor feitelijke kosten. In dat geval is er sprake van een gift aan de kerk.

Activiteiten erediensten c.a.:
Één keer per zondag en op de christelijke feestdagen vindt een eredienst plaats. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd op Goede Vrijdag en verder nog drie keer per jaar. De gemeente beschikt over een organist die de gemeentezang begeleid en ’s zomers concerten organiseert. Binnen de gemeente fungeert een bijbelstudiegroep die zich mag verheugen in een zeer goede opkomst en maandelijks plaatsvindt. Twee keer per jaar vindt een gemeentevergadering plaats waarbij de kerkenraad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, zowel in het bestuur van de gemeente alsook op het financiële terrein. Drie keer per jaar verschijnt een gemeenteblad met allerlei praktische en feitelijke informatie.
In het kader van Windkracht-8 wordt samengewerkt met de overige kerken in de Westhoek www.windkracht8opschouwen.nl Tijdens de zomer wordt de kerk opengesteld voor het publiek. Ook is het kerkgebouw te bezichtigen tijdens monumentendag, de tweede zaterdag van september.

Financiële verantwoording:

Kerk:
Jaarrekening 2022 met link naar het document.

Begroting 2023 met link naar het document.

Naam: DIACONIE van de HGH
RSIN: De diaconie heeft nummer: 802515721
KVK nummer diaconie 76351580

Contact: Via: scriba@hervormdhaamstede.nl

Doelstelling:
De doelstelling en taak van de diaconie (diakenen) kunt u vinden in het beleidsplan.

Samenstelling: De HGH heeft in haar kerkenraad 2 diakenen.

Verslag van activiteiten:
De werkzaamheden zijn conform het beleidsplan uitgevoerd; het organiseren van het diaconiereisje voor ouderen.

Financiële verantwoording:
U kunt deze verantwoording van begroting en jaarrekening hier onder vinden.

Diaconie:

Jaarrekening 2022 met link naar het document.

Begroting 2023 met link naar het document.